Insekticidi


ANTHOCID-D

Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje štetnih insekata u zasadu jabuke i usevu šećerne repe

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l i cipermetrin 50 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Ekskluzivni distributer: Agromaster 

DELOVANJE

ANTHOCID-D sa svoje dve aktivne supstance i njihovim sinergističkim odnosom deluje kontaktno, inhalaciono i digestivno na štetne insekte, obezbeđujući izuzetnu efikasnost preparata. Različiti mehanizmi delovanja, cipermetrina kao modulatora Na+ jona u kanalima nervnih vlakana i hlorpirifosa kao inhibitora aktivnosti  holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata, doprinose visokoj efikasnosti u suzbijanju štetnih insekata u različitim razvojnim stadijumima.

PRIMENA

U zasadu jabuke za suzbijanje zelene lisne vaši (Aphis pomi) u koncentraciji od 0,075-0,1%  ( 7,5-10 ml u 10 l vode) na početku formiranja prvih kolonija, uz utrošak vode od 1000 l/ha.

U usevu šećerne repe za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na  100 m2), na početku pojave imaga, uz utrošak vode od 400 l/ha.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: ANTHOCID D se može mešati sa preparatima na bazi diflubenzurona, dimetoata, pirimikarba. Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola.
MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Preparat se na istoj površini može primeniti dva puta u toku godine.

KARENCA: 28 dana za šećernu repu i jabuku.                                                                                     
NAPOMENA: ANTHOCID-D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes u uslovima visoke vlažnosti i temperature.

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

 

FORESTER 48 SC

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta štetnih insekata (juvenoid)

Aktivna materija:  Diflubenzuron 480 g/l
Formulacija:  koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 250 ml
Ekskluzivni distributer: Agromaster 

DELOVANJE

FORESTER 48 SC je  nesistemični insekticid, regulator rasta, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Na štetne insekte deluje tako što inhibira sintezu hitina sprečavajući formiranje kutikule i proces presvlačenja kao neizostavnu fazu razvoja svih insekata. Naročito je efikasan  kada se oni nalaze u stadijumu jaja ili larve.
Diflubenzuron deluje na veliki broj insekata, štetočina u zasadima šuma, voća , ukrasnog i drugog bilja.
Karakteriše se izuzetnom postojanošću.

PRIMENA

FORESTER 48 SC se kao kontaktni i digestivni insekticid primenjuje u šumskim zasadima, za suzbijanje gubara, u fazi razvoja larve stupanj L1-L3, u količini radnog rastvora od 3 l/h. Radni rastvor čini:100 ml/ha FORESTER-a + 500 ml/ha parafinskog ulja + 2,4 l/ha vode, za intezitet napada manji od 2.500 legala po hektaru; 100 ml/ha FORESTER-a + 700 ml/ha parafinskog ulja + 2,2 l/ha vode, za intezitet napada veći od 2.500 legala po hektaru;
Za primenu iz vazduhoplova: 150 ml/ha FORESTER-a  + 700 ml/ ha parafinskog ulja  + 2,25 l/ha vode, za intezitet napada veći od 2.500 legala po hektaru, uz pomoć ULV aplikatora, pri čemu veličina kapljica mora biti oko 100 mikrona, kako bi dospela do donjih spratova stabala.
Diflubenzuron 480g/l  se pored primene u šumskim zasadima, uspešno primenjuje u suzbijanju velikog broja štetočina, kao što su: kruškina buva (uz dodatak parafinskog ulja ili okvašivača), u koncentraciji 0,05 % (tj. 50 ml + 30 ml parafinskog ulja, na 10 l vode), štetne muve (Sciaridae spp., Phoridae spp.) u proizvodnji jestivih gljiva, primenom 3 ml u 2,5 l vode po m², јаbukin smotavac (Cydia pomonella), u koncentraciji od 0,025 0,030 % ( tj. 2 ,5-3 ml u 10 l vode), veliki i mali kupusar (Pieris spp.) u koncentraciji od 0,025 % ( tj. 2,5 ml u 10 l vode), lisne sovice (Mamestra spp.) u koncentraciji od 0,05 % (tj. 5 ml u 10 l vode), šljivin smotavac (Cydia funebrana) u koncentraciji od 0,04 % (tj. 4 ml u 10 l vode), breskvin smotavac (Cydia molesta) u koncentraciji od 0,04 % ( tj. 4 ml u 10 l vode).

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Na istoj površini u toku iste godine , može se primeniti dva puta.

KARENCA: jabuka 14 dana, kruška 21 dan, kupus, šećerna repa 35 dana, šume - obezbeđena vremenom primene (OVP)

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.    


 

GILAN 20 SL

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje štetnih insekata u zasadu jabuke

Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 50 ml, 250 ml
Ekskluzivni distributer: Agromaster

DELOVANJE

GILAN 20 SL je sistemični insekticid i kao ostali insekticidi iz grupe neonikotinoida, deluje neurotoksično kao agonist acetilholina u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata, što u krajnjem ishodu dovodi do njihovog uginuća. Povoljne fizičko-hemijske osobine molekula acetamiprida utiču na njegovo izrazito usvajanje i pokretljivost u biljci.

PRIMENA

GILAN 20 SL se kao sistemični insekticid koristi u zasadima jabuke za suzbijanje jabukine zelene lisne vaši (Aphis pomi), u koncetraciji od 0,02-0,025 % ( 2-2,5 ml na 10 l vode) u početnim fazama formiranja kolonija, uz utrošak 1000 l vode po hektaru.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije. Može se mešati sa preparatima neutralne i slabo kisele reakcije.

KARENCA: 28 dana za jabuku

NAPOMENA: Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti insekata na acetamiprid i ukrštene rezistentnosti, ne primenjivati alternativno ostale preparate iz grupe neonikotinoida (na bazi tiakloprida, tiametoksama, imidakloprida).

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. 

 

ORTUS 5 SC (AKARICID)

Kontaktni akaricid koji se primenjuje za suzbijanje crvene voćne grinje i običnog paučinara  u zasadu jabuke i vinove loze

Aktivna materija: fenpiroksimat 50 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1L
Proizvođač: Nihon Nohyaky, Japan
Ekskluzivni distributer: Agromaster

DELOVANJE

Fenpiroksimat je aktivna supstanca iz hemijske grupe – pirazoli, koja deluje kao inhibitor transporta elektrona u mitohondrijama. Ispoljava brzo delovanje na larve, nimfe i odrasle fitofagne grinje iz familija Tetranychidae, Tarsonemidae, Tenuipalpidae i Eriophyidae.

PRIMENA

ORTUS 5 SC se primenjuje u zasadu jabuke za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), u količini 0,05-0,10 % (5-10 ml/10 l vode), tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi grinja (larve, nimfe, adulti) i zasadima vinove loze za suzbijanje običanog  paučinara (Tetranychus urticae), u količini 0,05-0,10 % (5-10 ml/10 l vode), tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi grinja (larve, nimfe, adulti)

Utrošak vode (jabuka): 1000 l/ha; vinova loza: 600-1000 l/ha.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom.

KARENCA:35 dana za jabuku i vinovu lozu

NAPOMENA:  Zbog mogućnosti ukrštene rezistencije ne sme se alternativno primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (na bazi fenazakvina,  piridabena).

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.    

 


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster