Herbicidi


LIDER 48-SL

Selektivni  kontaktni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 1 L
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: LIDER 48-SL je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje, kada je biljka u fazi od 1-3 troliske, a korovi u fazi 2-6 listova. Primenjuje se u dozi od 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m²). Utrošak vode: 200-400 l/ha (odnosno 2-4 l/100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA
 
Jednogodišnji širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), mrkva divlja (Daucus carota), broćika lepuša (Galium aparine), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), dvornici (Polygonum sp.), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium).

Višegodišnji širokolisni korovi:  maslačak obični (Taraxacum officinale).
 
MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe, dihlorpropa, MCPA, mekopropa, imazetapira, acifluorfena. Ne meša se sa preparatima na bazi organofosfornih jedinjenja.

KARENCA: 63 dana za soju

NAPOMENA: Na tretiranim površinama zabraniti pristup stoci. Ne meša se sa organofosfornim insekticidima.

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.


 

NICON 4 SC

Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: NICON 4 SC se primenjuje u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza, kada usev ima razvijena  2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale) i to:

Jednokratnom primenom:

 • 1 l/ha (10 ml/100 m²) za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih  korova, kada su korovi u fazi od 2 do 6 listova;
 • 1,25 l/ha (12,5 ml/100 m²), za suzbijanje višegošnjih travnih korova (divlji sirak iz rizoma), tretiranjem kada je korov  visine 15-20 cm.

  Dvokratnom primenom (split aplikacija):

 • Prvo tretiranje u kolicini od 0,75 l/ha, kada su korovi u fazi 2-4 lista a divlji  sirak tek iznikao;
 • Drugo tretiranje u kolicini od 0,5 l/ha, kada su se regenerisali jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodisnji  širokolisni korovi, a divlji sirak visine od 15 do 20 cm.

SPEKTAR DELOVANJA

Višegodišnji travni korovi: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis)

Jednogodišnji travni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)

Jednogodišnji širokolisni korovi: boca obična (Xanthium strumarium), teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), bulka obična (Papaver rheas), tatula obična (Datura stramonium), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media)

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (PHANTOM 48-SL), bentazona (LIDER 48-SL), 2,4-D; 2,4-D-2EHE.

KARENCA: optimalno vreme primene (OVP)

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.


 

METAFOL 700 SC

Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 5 l
Proizvođač: United Phosphorus Ltd.
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: U šećernoj repi, jednokratnom primenom u količini od 5-7 l/ha, ili, 4 l/ha + 3 l/ha preparata na bazi desmedifam + fenmedifam (80+80 g/l a.s.) ili desmedifam + fenmedifam + etofumesat (71+91+112 g/l a.s.), tj. (40 ml + 30 ml/100 m²), tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijena 6 lista a šećerna repa u fazi 2-6 listova.
Dvokratnom primenom, prvo tretiranje u količini od 2 l/ha + 1,5 l/ha preparata na bazi desmedifam + fenmedifam (80+80 g/l a.s.) ili desmedifam + fenmedifam + etofumesat (71+91+112 g/l a.s.), tj. (20 ml + 15 ml/100 m²), tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista a šećerna repa u fazi 2 lista; drugo tretiranje, 2 l/ha METAFOLA 700 WG + 1,5 l/ha preparata na bazi desmedifam + fenmedifam (80+80 g/l a.s.) ili desmedifam + fenmedifam +  etofumesat (71+91+112 g/l a.s.), (tj. 20 ml + 15 ml/100 m²), tretiranjem kada su korovi ponovo nikli pa do razvijena 4 lista a šećerna repa u fazi do 6 listova.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA  

 • Dobo suzbija jednogodišnje širokolisne korove: štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), dimnjača obična (Fumaria officinalis), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), repica crna (Brassica nigra), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik obični (Polygonum persicaria), tušt obični (Portulaca oleracea), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).
 • Zadovoljavajuće suzbija: palamida njivska iz semena (Cirsium arvense), poponac njivski iz semena (Convolvulus arvensis).
 • Slabo suzbija: lubeničarka njivska (Hybiscus trionum), boca obična (Xanthium strumarium).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: U cilju proširenja spektra delovanja, može se mešati sa preparatima na bazi etofumesata, desmedifama, fenmedifama i triflusulfuron-metila.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Jednom u toku vegetacije na istoj parceli ili dva puta ukoliko se primenjuje u  split aplikaciji (dvokratno)


KARENCA: Obezbeđena vremenom primene (OVP)


NAPOMENA: Preparat  može delovati fitotoksično na naredne kulture u plodoredu (pšenica, ječam, ovas), ukoliko se primeni kasnije nego što je preporučeno. Ne sme se primenjivati na temperaturama preko 22°C, na vrlo slabo humusnim zemljištima (manje od 1 % humusa), ili jako humusnim zemljištima (preko 5 % humusa), zbog izrazite perzistentnosti.
Pre setve narednih useva, zemljište treba preorati na najmanje 20 cm dubine.

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.


 

OXON 75 WG

Selektivni sistemični herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu soje

Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje: 160 g

Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: OXON 75 WG  je selektivni sistemični herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu soje. Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi 1-3 troliske, a korovi visine 5-6 cm, u količini:

 • 80 g/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova
 • 100 g/ha za suzbijanje divljeg sirka iz semena
 • 50+50 g/ha u split aplikaciji kada je produženo nicanje korova i kada je izmešana korovska flora.
  Oxon 75 WG se primenjuje uz dodatak okvašivača MAGIS u količini od 250 ml/ha i utrošak vode od 200-250 l/ha (0,8-1,0 g Oxon 75 WG u 2-2,5 l vode na 100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA

Dobro suzbija sledeće vrste korova: teofrastova lipica (Abuthilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuge  (Chenopodium spp.), dvornici (Polygonum spp.), divlja rotkva (Raphanum raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), suncokret divlji (Helianthus annuus).

Zadovoljavajuće suzbija: tatula (Datura stramonium ), divlji sirak (Sorgum halepense), pomoćnica (Solanum nigrum), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), palamida obična (Cirsium arvense ).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazu tifensulfuron-metila, laktofena. Ne sme se mešati sa folijarnim graminicidima za suzbijanje travnih kotova (divljeg sirka). Ukoliko je potrebno, ove preparate treba treba primeniti najkasnije 1 dan pre, ili najranije 7 dana posle tretiranja OXONOM.

KARENCA: Obezbeđena vremenom primene  preparata u soji

NAPOMENE:

 • Oxon 75 WG se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, odnosno 2 puta kada se primenjuje u split aplikaciji. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se smeju sejati strna žita i kukuruz najranije 3 meseca posle primene a ostali usevi tek posle 8 meseci od primene.
 • U slučaju primene prevelike doze i primene u periodu visokih temperatura (> 25° C), može doći do pojave prolazne fitotoksičnosti koja nema uticaja na krajnji prinos useva.
 • Kod primene tečnosti sa tretiranje prvo se preparat pomeša s određenom količinom vode, a zatim se uz dodatak preostale količine vode dodaje okvašivač (MAGIS).  

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

<< 1 Strana 3 >>


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster